Z kart historii

Powojenna historia Kliniki Stomatologii Zachowawczej rozpoczęła się już w 1945 roku. Początkowo Zakład Dentystyki Zachowawczej był działem mieszczącej się przy ulicy Matejki 60 Polikliniki Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1946 r. znalazł się w strukturach powołanego Studium Lekarsko-Dentystycznego, a w 1950 r. w strukturze Katedry Stomatologii Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej. Już w Collegium Kopernickiego przy ul. Święcickiego 4, do którego w roku akademickim 1952/53 przeniesiono Katedry Stomatologiczne powołano w dniu 25 czerwca 1954 r. Katedrę i Zakład Dentystyki Zachowawczej, wkrótce zmieniając nazwę na Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej.

Organizatorem i pierwszym Kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Rudolf Sarrazin. Od 1952 r. Kierownikiem Zakładu, a w latach 1954-69 Kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej był prof. dr hab. Kazimierz Stawiński. Pełniąc tę funkcję, prof. K. Stawiński wypromował 9 doktorów nauk medycznych, a także był opiekunem dwóch habilitacji: Maria Kobylańska (1967), Lesław Wójciak (1967).

Od roku 1969 Kierownikiem Katedry, a od 1970 r. po powołaniu Zakładu Stomatologii Zachowawczej w strukturach Instytutu Stomatologii, Kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Maria Kobylańska. Pod kierunkiem Pani Profesor powstało 17 doktoratów, a pięciu adiunktów Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii uzyskało stopień doktora habilitowanego: Maria Wierzbicka (1976), Honorata Limanowska (1985), Halina Ruszyńska (1990), Maria Borysewicz-Lewicka (1990), Janina Stopa (1991). Od 1990 r. obowiązki Kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii pełniła prof. dr hab. Janina Stopa. W 1992 r. została mianowana Kierownikiem Zakładu, a w 2004 r. powołana na stanowisko kierownika Katedry oraz kierownika Kliniki, które pełniła do 2012 roku. Ponadto od 1992 do 1996 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Stomatologii AM, a od 1996 do 2003 r. była jego Dyrektorem. W 2001 roku prof. Stopa została powołana do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, którą pełniła do maja 2017 r. Prof. J. Stopa jest promotorem 15 zakończonych przewodów doktorskich (większość prac uzyskała wyróżnienie). Pod jej kierunkiem czterech adiunktów Kliniki uzyskało stopień doktora habilitowanego: Teresa Matthews-Brzozowska, Anna Surdacka, Agata Czajka-Jakubowska, Anna Szkaradkiewicz-Karpińska. Prof. Janina Stopa wraz z Zespołem czyni w połowie lat 90. starania poprawy warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej, a także leczniczo-usługowej w Instytucie Stomatologii. Dzięki jej zaangażowaniu i środków uzyskanych w wyniku współpracy Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii z różnymi jednostkami gospodarczymi w ramach AM oraz dotacji Uczelni, przeprowadzono dalsze unowocześnianie sal klinicznych w Zakładzie, a także pomieszczeń w Collegium Anatomicum przy ul. Śniadeckich 6, przeznaczonych do zajęć przedklinicznych, zmieniając wyposażenie sali fantomowej i urządzając nową salę do zajęć symulacyjnych.

W 2003 roku w ramach Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego II Akademii Medycznej w Poznaniu utworzono Katedry i Kliniki oraz Zakłady i Pracownie, kończąc jednocześnie wieloletnie funkcjonowanie Instytutu Stomatologii jako struktury organizacyjnej. Powołano wówczas Katedrę Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, w skład której weszła Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy ustnej. W roku 2010 utworzono w ramach Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pracownię Chorób Przyzębia.

W roku 2004 Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii wraz z pozostałymi jednostkami Oddziału Stomatologii przeniosła się z ul. Święcickiego 4 do nowoczesnego budynku Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70.

Kierownikami Zakładu, a następnie Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w poszczególnych latach byli:

  • Prof. dr hab. Rudolf Sarrazin od 1945 do 1952 r.
  • Prof. dr hab. Kazimierz Stawiński od 1952 do 1969 r.
  • Prof. zw. dr hab. Maria Kobylańska od 1969 do 1990 r.
  • Prof. zw. dr hab. Janina Stopa od 1990 do 2012 r.

W 2013 roku na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii została powołana dr hab. Anna Surdacka, która po prezydenckiej nominacji profesorskiej w styczniu 2016 r. pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Prof. dr hab. Anna Surdacka jest promotorem 7 ukończonych rozpraw doktorskich i 7 otwartych.

W czerwcu 2017 r. Władze Uczelni podjęły decyzje o zmianach struktury niektórych jednostek stomatologicznych, które weszły w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018. Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii  zmieniła nazwę na: Katedrę Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, w  skład której weszły: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji  oraz Zakład Stomatologii Zintegrowanej. Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej połączyła się z Periodontologią i powstała Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii. Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej  została połączona z Kliniką Gerostomatologii i jako Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej została włączona do Katedry Protetyki Stomatologicznej.