Z kart historii

Powojenna historia Kliniki Stomatologii Zachowawczej rozpoczęła się już w 1945 roku. Początkowo Zakład Dentystyki Zachowawczej był działem mieszczącej się przy ulicy Matejki 60 Polikliniki Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1946 r. znalazł się w strukturach powołanego Studium Lekarsko-Dentystycznego, a w 1950 r. w strukturze Katedry Stomatologii Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej. Już w Collegium Kopernickiego przy ul. Święcickiego 4, do którego w roku akademickim 1952/53 przeniesiono Katedry Stomatologiczne powołano w dniu 25 czerwca 1954 r. Katedrę i Zakład Dentystyki Zachowawczej, wkrótce zmieniając nazwę na Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej.

Organizatorem i pierwszym Kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Rudolf Sarrazin. Od 1952 r. Kierownikiem Zakładu, a w latach 1954-69 Kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej był prof. dr hab. Kazimierz Stawiński. Pełniąc tę funkcję, prof. K. Stawiński wypromował 9 doktorów nauk medycznych, a także był opiekunem dwóch habilitacji: Maria Kobylańska (1967), Lesław Wójciak (1967).

Od roku 1969 Kierownikiem Katedry, a od 1970 r. po powołaniu Zakładu Stomatologii Zachowawczej w strukturach Instytutu Stomatologii, Kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Maria Kobylańska. Pod kierunkiem Pani Profesor powstało 17 doktoratów, a pięciu adiunktów Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii uzyskało stopień doktora habilitowanego: Maria Wierzbicka (1976), Honorata Limanowska (1985), Halina Ruszyńska (1990), Maria Borysewicz-Lewicka (1990), Janina Stopa (1991). Od 1990 r. obowiązki Kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii pełniła prof. dr hab. Janina Stopa. W 1992 r. została mianowana Kierownikiem Zakładu, a w 2004 r. powołana na stanowisko kierownika Katedry oraz kierownika Kliniki, które pełniła do 2012 roku. Ponadto od 1992 do 1996 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Stomatologii AM, a od 1996 do 2003 r. była jego Dyrektorem. W 2001 roku prof. Stopa została powołana do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, którą pełniła do maja 2017 r. Prof. J. Stopa jest promotorem 15 zakończonych przewodów doktorskich (większość prac uzyskała wyróżnienie). Pod jej kierunkiem czterech adiunktów Kliniki uzyskało stopień doktora habilitowanego: Teresa Matthews-Brzozowska, Anna Surdacka, Agata Czajka-Jakubowska, Anna Szkaradkiewicz-Karpińska. Prof. Janina Stopa wraz z Zespołem czyni w połowie lat 90. starania poprawy warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej, a także leczniczo-usługowej w Instytucie Stomatologii. Dzięki jej zaangażowaniu i środków uzyskanych w wyniku współpracy Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii z różnymi jednostkami gospodarczymi w ramach AM oraz dotacji Uczelni, przeprowadzono dalsze unowocześnianie sal klinicznych w Zakładzie, a także pomieszczeń w Collegium Anatomicum przy ul. Śniadeckich 6, przeznaczonych do zajęć przedklinicznych, zmieniając wyposażenie sali fantomowej i urządzając nową salę do zajęć symulacyjnych.

W 2003 roku w ramach Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego II Akademii Medycznej w Poznaniu utworzono Katedry i Kliniki oraz Zakłady i Pracownie, kończąc jednocześnie wieloletnie funkcjonowanie Instytutu Stomatologii jako struktury organizacyjnej. Powołano wówczas Katedrę Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, w skład której weszła Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy ustnej. W roku 2010 utworzono w ramach Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pracownię Chorób Przyzębia.

W roku 2004 Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii wraz z pozostałymi jednostkami Oddziału Stomatologii przeniosła się z ul. Święcickiego 4 do nowoczesnego budynku Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70.

Kierownikami Zakładu, a następnie Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w poszczególnych latach byli:

Prof. dr hab. Rudolf Sarrazin od 1945 do 1952 r.

Prof. dr hab. Kazimierz Stawiński od 1952 do 1969 r.

Prof. zw. dr hab. Maria Kobylańska od 1969 do 1990 r.

Prof. zw. dr hab. Janina Stopa od 1990 do 2012 r.

W 2013 roku na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii została powołana dr hab. Anna Surdacka, która po prezydenckiej nominacji profesorskiej w styczniu 2016 r. pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Prof. dr hab. Anna Surdacka jest promotorem w 15 ukończonych postępowaniach doktorskich i 1 otwartym (stan III 2022 r.).

W czerwcu 2017 r. Władze Uczelni podjęły decyzje o zmianach struktury niektórych jednostek stomatologicznych, które weszły w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018. Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii zmieniła nazwę na: Katedrę Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, w  skład której weszły: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji  oraz Zakład Stomatologii Zintegrowanej. Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej połączyła się z Periodontologią i powstała Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii. Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej  została połączona z Kliniką Gerostomatologii i jako Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej została włączona do Katedry Protetyki Stomatologicznej.

W listopadzie 2021 r. Władze Uczelni zadecydowały o kolejnych zmianach organizacyjnych w obrębie jednostek stomatologicznych. Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji zmieniła nazwę na Katedrę Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Biomateriałów, na skutek włączenia do jej struktury Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej. Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji został przekształcony w Pracownię Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji, a Zakład Stomatologii Zintegrowanej przeniesiony do nowo utworzonej Katedry Praktycznej Stomatologii Klinicznej.